social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

V Synod Diecezji Tarnowskiej

Synodalne ABC

 1. Synod: co to jest?

„Kodeks prawa kanonicznego” w kanonie 460 definiuje w następujący sposób, czym jest synod diecezjalny: „Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu”.

 • W kanonie należy zwrócić uwagę, że synod jest zgromadzeniem wybranych kapłanów i innych wiernych. Ta wybrana grupa tworzy synod. Nawiązuje więc do liturgicznej i wspólnotowej struktury Kościoła, którą ma się inspirować.
 
 • Synod ma działać dla dobra całej diecezji, a więc wykluczony jest wszelki partykularyzm i szukanie jakichś wąsko pojętych dążeń. Pierwszą sprawą jest spojrzenie na całość Kościoła partykularnego, a następnie szukanie tego, co tej całości może służyć.
 
 • Synod posiada charakter pomocniczy w stosunku do posługi biskupa diecezjalnego, dlatego też powinno się łączyć go wprost z misją i działalnością biskupa, mając na względzie specyfikę jego miejsca i zadań w Kościele.
 
 1. Po co zwoływany jest synod – cele synodu?
Cel synodu został określony przez II Sobór Watykański w dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów Christus Dominus: „Ten święty Sobór powszechny wyraża życzenie, aby czcigodne instytucje soborów i synodów odżyły z nową mocą, aby tym lepiej i skuteczniej można się było przyczynić do wzrostu wiary i zachowania dyscypliny w różnych Kościołach, zależnie od okoliczności czasu” (nr 36).
 
 • W pierwszym rzędzie celem synodu jest wzrost wiary. Wiara opiera się na łasce, ale wyraża się historycznie. Trzeba więc pytać się, w jaki sposób w nowych okolicznościach historycznych mogłaby ona się wyrazić, odpowiadając na pojawiające się wyzwania, ale także uwzględniając czynniki, które jej sprzyjają (biblijny kairos).
 
 • W podobnej sytuacji znajduje się dyscyplina kościelna, która jest niewątpliwym filarem życia i misji Kościoła. Także ona potrzebuje namysłu, aby odpowiedzieć, jak jest ona realizowana. Zmieniające się okoliczności domagają się ponadto postawienia otwartego pytania o to, czy nie należałoby zwrócić uwagi na jakiś aspekt dyscyplinarny, albo pomniejszany, albo pozostający do uwzględnienia w przyszłym życiu kościelnym. „Prawo idzie za życiem” – głosi stare pryncypium prawne. Zachodzące zmiany historyczne domagają się uwzględnienia także w dyscyplinie kościelnej.
 
 1. Jak przebiega proces synodalny?
 • Zasadniczo proces synodalny obejmuje dwa etapy: etap przygotowawczy i etap bezpośrednich prac synodalnych. Na pierwszym etapie chodzi o określenie, zgodnie z wolę biskupa diecezjalnego, zakresu prac synodalnych oraz podanie sposobu ich praktycznej realizacji. Na drugim etapie chodzi o wypracowanie konkluzji, najlepiej w postaci dokumentu normatywnego, w którym zostaną określone konkretne zadania do podjęcia w życiu i działalności różnych osób, stanów i instytucji w Kościele partykularnym.
 
 • Kluczową rolę na pierwszym etapie ma do odegrania „komisja przygotowawcza”, która określa zakres prac synodalnych i sposób ich prowadzenia. Etap bezpośrednich prac synodalnych powinien doprowadzić do spójnych konkluzji o charakterze operatywnym w odniesieniu do przyszłości Kościoła partykularnego.
 
 • Należy pamiętać, że sposób prowadzenia synodu określa specjalna instrukcja watykańska, która ma charakter normatywny.
 
 1. Czy synod jest potrzebny?
 • Synody wyrastają z długowiekowej praktyki Kościoła, należą do jego tradycji, sięgającej początkami samych apostołów. To określa ich pierwszorzędne znaczenie.
 
 • Znaczenie synodów potwierdza także życie poszczególnych Kościołów partykularnych. Badania historyczne wyraźnie ukazują, że synody odegrały kluczową rolę w urzeczywistnianiu się Kościołów partykularnych jako pewnych całości eklezjalnych, jak również przyczyniały się do rozwiązania pojawiających się problemów.
 
 • Papież św. Jan Paweł II, w duchu II Soboru Watykańskiego, który był „soborem pastoralnym”, wielokrotnie podkreślał, że poszczególne Kościoły partykularne także potrzebują synodów o charakterze pastoralnym, to znaczy takich, które wskażą kierunki działań w kontekście znaków czasu i pojawiających się wyzwań. Przy czym należy pamiętać, że nie chodzi o jakieś „instrukcje pastoralne”, ale raczej o zarysowanie perspektyw urzeczywistniania Kościoła partykularnego.
 
 • Synod jest wreszcie potrzebny po to, aby wyraziła się w nim wspólna troska o bycie Kościołem i bycie w Kościele, którego kluczowym przejawem jest troska o utożsamienie się z nim. A do tego można dojść jedynie dokonując wspólnotowego namysłu, kim jesteśmy jako Kościół i jakie są nasze zadania w tym względzie. W świetle II Soboru Watykańskiego jest to jeden z kluczowych wymiarów przeżywania eklezjalnego wymiaru wiary.
 
 • Nie jest bez znaczenia wyznaczenie w trakcie synodu bardziej konkretnych zadań do podjęcia w ramach różnych dziedzin życia kościelnego, zwłaszcza tych, które bardzo mocno są związane z rozmaitymi przejawami życia społecznego i kulturowego.
 
 1. Jak synod wpływa na życie Kościoła?
 • Synod jest przede wszystkim wydarzeniem, które ma unaocznić wspólną odpowiedzialność za Kościół. Wspólny namysł nad stanem tego faktu i nad zadaniami, które z tego wynikają, może być najlepszym wpływem, którego obecnie potrzebuje Kościół.
 
 • Należy spodziewać się także, że synod przyczyni się do odpowiednio pojętego „unowocześnienia” Kościoła w wymiarze zewnętrznym, pokazując właściwe formy obecności w świecie, przy odrzuceniu niektórych naleciałości, które są tylko ludzkimi zwyczajami, które zachowuje się tylko z przyzwyczajenia.
 
 • Ponieważ synod jest w dużej wydarzeniem „oddolnym”, dlatego pozwala żywić nadzieję, że podejmowane w jego trakcie decyzje mogą być przychylniej i łatwiej przyjęte. Żyjemy w czasach, w których to, co rodzi się oddolnie, jest łatwiej akceptowane i bardziej zdecydowanie wprowadzane w życie.


Wyjaśnienie symboliki Logo V Synodu Diecezji Tarnowskiej

 1.  Skrócony opis Logo
Logo V Synodu Diecezji Tarnowskiej obrazuje hasło Synodu: „Kościół na wzór Chrystusa”. Centralnym jego elementem jest chrystogram, jeden z najstarszych znaków, wskazujących na osobę Jezusa Chrystusa. Chrystogram jest otoczony przez grupę ludzi, która reprezentuje wspólnotę Kościoła. Wspólnota ta jest otwarta, zapraszająca wszystkich do Jezusa. Pastorał pośród kręgu osób symbolizuje biskupa diecezjalnego, który zwołuje synod i jest jego jedynym ustawodawcą. 


 
 1. Pełny opis Logo
​Symbolika explicite:
 
 • W środku logo znajduje się chrystogram, jeden z najstarszych znaków określających osobę Jezusa Chrystusa. Jest on złożeniem dwóch greckich liter Χ (Chi) i Ρ(Ro), które są skrótem słowa Χριστóς (Christós) - Chrystus. Centralne umiejscowienie Chrystogramu oddaje prawdę, że Chrystus jest niezmiennym wzorem dla Kościoła. 
 
 • Chrystogram otacza wspólnota ludzi – Kościół, który powinien być zawsze budowany na wzór Chrystusa. Krąg osób otaczający chrystogram jest otwarty, zapraszający do wejścia do wspólnoty uczniów Jezusa. Swym kształtem nawiązuje do kolumnady Berniniego otaczającej Plac św. Piotra na Watykanie, która obrazuje wyciągnięte „dłonie” Kościoła, pragnące przygarnąć wszystkich ludzi. Taki kształt kręgu wyraża powszechność Kościoła, jego katolickość. Dodatkowo wspólnota wiernych przedstawiona w logo nie jest jednorodna, lecz wyraźnie zróżnicowana. Obrazuje to bogactwo form realizacji powołania chrześcijańskiego.
 
 • Pastorał umieszczony pośród wspólnoty wiernych Kościoła podkreśla, że biskup diecezjalny jest, parafrazując słowa św. Augustyna, „z wiernymi chrześcijaninem a dla wiernych biskupem”. Umiejscowienie pastorału w osi Chrystogramu oznacza, że biskup diecezjalny najpełniej reprezentuje misję Chrystusa (pasterską, prorocką, kapłańską) w diecezji, która została powierzona jego pasterskiej trosce. Dlatego to biskup diecezjalny zwołuje synod i jest jego  jedynym ustawodawcą. 

Symbolika implicite:
 
 • Wspólnota Kościoła wraz z biskupem, otaczająca Chrystusa symbolizowanego przez chrystogram, rozmieszczona jest zgodnie z kształtem kolumnady Berniniego tworzącej całość z Bazyliką św. Piotra na Watykanie. Pastorał umieszczony jest graficznie tam, gdzie w rzeczywistości znajduje się Bazylika Św. Piotra. Wyrażona jest przez to idea łączności Kościoła partykularnego z Kościołem powszechnym, łączności biskupa diecezjalnego z biskupem Rzymu oraz zakorzenienie biskupa diecezjalnego w tradycji apostolskiej. 

Rozmieszczenie poszczególnych członków wspólnoty Kościoła zgodnie z kształtem kolumnady, na szczycie której znajdują się figury świętych oznacza, że każdy wezwany jest do świętości
 
 • Układ logo pośrednio przypomina monstrancję. Ma to podkreślać  szczególny rys duchowości diecezji tarnowskiej – głęboką pobożność eucharystyczną.
 
 • Połączenie chrystogramu, jednego z najstarszych znaków Chrystusa i współczesnych „ikonek” przedstawiających ludzi, obrazuje integralne powiązanie tradycji i pewnego novum w procesie rozwoju Kościoła. 
 
 • Dopuszczonych jest pięć monochromatycznych kolorów logo: niebieski, czerwony, złoty, biały i czarny. Trzy pierwsze są głównymi kolorami, które występują w herbie diecezji tarnowskiej. Biały i czarny to kolory wybrane ze względu na przesłanki praktyczne. W pewnych układach tła, kolor biały i czarny wydaje się być najbardziej optymalny.


Oficjalna strona V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Uruchomiona została  strona V Synodu Diecezji Tarnowskiej dostępna pod adresem www.synodtarnow.pl. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami tam zawartymi. Strona internetowa Synodu daje  możliwość, poprzez zakładkę „dołącz”, złożenia propozycji tematów synodalnych. W zakładce „pobierz” dostępne są artykuły i materiały związane z V Synodem, w tym także jego logotyp i księga znaku.

Za pomocą strony można też zapoznać się z profilami Synodu obecnymi w mediach takich jak:

     


Modlitwa w intencji Synodu

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
zgromadzeni we wspólnocie tarnowskiego Kościoła,
pragniemy razem wyruszyć w drogę,
aby dobrze przygotować i owocnie przeżyć Synod diecezjalny

Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia,
napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem,
abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości
otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan

Błagamy Cię, Jezu - Synu Boga Żywego,
abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością
odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii
budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz

Wzywamy Cię, Duchu Święty Ożywicielu,
abyśmy napełnieni Twoimi darami,
odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła tarnowskiegow
jedności z całym Kościołem powszechnym

Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej,
prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!
Święty Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami!
Święci Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami!

Święta Kingo, módl się za nami!
Wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej, módlcie się za nami!

Sekretariat V Synodu Diecezji Tarnowskiej - dane kontaktowe

33-100 Tarnów, ul. Legionów 30

tel: +48 514-791-192
(pon.-pt. 9.00-15.00)

e-mail: synod@diecezja.tarnow.pl