social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej w Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku:

Rycerstwo Niepokalanej MI - Militia Immaculatae (łac.) to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria (Rajmund) Kolbe. Istotę Rycerstwa św. Maksymilian określił jako  "całość życia katolickiego polegającego na łączności z Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa".

Założyciel

Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli. W 1910 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów). W zakonie otrzymał imię Maksymilian. W 1912 r. wyjechał na studia do Rzymu, gdzie uzyskał dwa doktoraty: z filozofii i z teologii.

Przebywając w Rzymie był głęboko dotknięty bluźnierczymi antykościelnymi i antypapieskimi pochodami masonerii, dlatego czuł potrzebę uczynienia czegoś w obronie Kościoła. Wielką miłość do Niepokalanej wyniósł jeszcze z domu rodzinnego, dlatego myślał o jakimś stowarzyszeniu maryjnym, nastawionym na nawracanie grzeszników, szczególnie masonów, i dążącym do uświęcenia wszystkich chrześcijan.

Jego pragnienie wypełniło się 16 października 1917 r. w Rzymie, gdzie wraz ze współbraćmi założył stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej (MI). Jego istotą i podstawowym warunkiem jest osobiste oddanie się Niepokalanej. Ma ono cel apostolski - pogłębienie świadomego i odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego, nawrócenie i uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

W 1927 r. założył pod Warszawą klasztor-wydawnictwo Niepokalanów, który stał się wkrótce największym klasztorem na świecie i znaczącym ośrodkiem prasowym, wydającym kilka bardzo poczytnych miesięczników i "Mały Dziennik". Kiedy trzy lata później wyjechał do Nagasaki, tam także założył Niepokalanów japoński. 

W 80. rocznicę powstania Rycerstwa Niepokalanej, Kościół uznał je za publiczne, powszechne i międzynarodowe stowarzyszenie wiernych, w którym zgodnie z kanonem 298 Kodeksu Prawa Kanonicznego duchowni i świeccy "dążą wspólnym wysiłkiem do ożywiania doskonalszego życia, do rozwoju publicznego kultu lub popierania chrześcijańskiej doktryny, albo do podejmowania dzieł apostolatu, mianowicie poczynań związanych z ewangelizacją, wykonywania dzieł pobożności lub miłości lub zmierzających do ożywienia duchem chrześcijańskim porządku doczesnego".

Formy przynależności


Św. Maksymilian, chcąc nadać Rycerstwu Niepokalanej jak najszersze możliwości oddziaływania, przewidział trzy formy przynależności.

 • MI-1 Przynależność do Rycerstwa Niepokalanej w formie MI-1 polega na realizowaniu ideałów i celów Rycerstwa Niepokalanej w sposób indywidualny poprzez oddanie się Niepokalanej, stosownie do możliwości, bez przyjmowania jakichś specjalnych zadań czy dodatkowych zobowiązań.

 

 • MI-2 Są to zorganizowane grupy, czyli koła, które prowadzą formację członków i podejmują wspólne akcje. Koła MI mają prawo opracowywać odrębne programy działania i funkcjonować jako konkretne wspólnoty z określonymi podstawami prawnymi i własnym zarządem. Typowym przykładem takiego MI-2 jest parafialne koło Stowarzyszenia.

 

 • MI-3 To ci, którzy pragną i mogą poświęcić cały swój czas apostolstwu, zgodnemu z istotnym ideałem MI. Chodzi tu m.in. o posługę w Niepokalanowach, centrach kierowniczych i domach maryjnych oraz przynależność do instytutów i zgromadzeń męskich i żeńskich o inspiracji kolbiańskiej.


W naszej parafii...

W maju 2014 roku gościł w naszej parafii brat Lech Jaworski, który rozpropagował ideę MI. Zapisało się wówczas do Rycerstwa około 200 osób. W ten sposób zaczęliśmy działalność jako MI-1

MI-2 zostało oficjalnie założone w pierwszą sobotę lutego 2018r. Wybrano wówczas prezesa koła, którym została pani Teresa Brzeska. Pomocą służą jej panie Maria Kornaś i Elżbieta Macheta. Opiekunem Koła jest ks. Proboszcz. 

Spotkania odbywają się w I sobotę miesiąca o godz. 8.00.  Rozpoczynamy Eucharystią o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Po jej zakończeniu następuje nabożeństwo fatimskie połączone z modlitwą różańcową, aktem zawierzenia i rozważaniem różańcowym, aby wypełnić polecenie Maryi odnośnie nabożeństwa pięciu I sobót miesiąca.

Cudowny medalik

Maryja Niepokalana nieustannie wstawia się za swoimi dziećmi. Nazywa się go "cudownym" ze względu na wielkość dowodów potęgi wstawiennictwa Panny Maryi. 27 listopada 1830 r. objawiła się Katarzynie Laboure, nowicjuszce sióstr szarytek, w klasztorze przy ul. du Bac w Paryżu. 

Rycerstwo odwołuje się do znanego obrazu na Cudownym Medaliku, przedstawiającego Niepokalaną, która stoi na kuli ziemskiej, oplecionej przez węża-szatana, i miażdży stopą jego głowę. Z Jej rąk spływają na Ziemię promienie łask. Jest to biblijny obraz walki węża i Niewiasty, tej właśnie walki, w której uczestniczy Rycerstwo Niepokalanej. Nazwa Stowarzyszenia podkreśla szlachetność tej walki, ponieważ ze stanem rycerskim zawsze kojarzą się takie cnoty, jak: honor, wierność, hart ducha, odwaga. 

Św. Maksymilian, zakładając Rycerstwo Niepokalanej, obrał ten Medalik jako szczególny znak stowarzyszenia. Polecił go nosić członkom MI i codziennie odmawiać krótką modlitwę o nawrócenie i uświęcenie wszystkich ludzi. Propagował bardzo usilnie Medalik wśród katolików i wśród niewierzących ufając, że ktokolwiek z dobrą wolą go przyjmie, wcześniej czy później otrzyma łaskę nawrócenia.
 

Jak być Rycerzem Niepokalanej

Pogłębiaj swoje oddanie. Św. Maksymilian mówił, że są trzy pola działania, aby skuteczniej "zdobyć cały świat dla Niepokalanej":
 
 • zdobyć samych siebie,
 
 • później naszych najbliższych, przyjaciół, współpracowników,
 
 • W końcu zdobyć cały świat - przez Ewangelię.
 

Zdobyć siebie

 1. Uczestnicz we Mszy św., codziennie, jeśli możliwe - "źródło i szczyt" zaangażowania we wspólnocie Kościoła.
 2. Regularna spowiedź (raz na miesiąc, jeśli to możliwe)
 3. Znajdź czas na adorację Najśw. Sakramentu.
 4. Módl się na różańcu indywidualnie, we wspólnocie lub w rodzinie.
 5. Rozmawiaj z Panem codziennie rano (zacznij od 15 minut).
 6. Czytaj Pismo Święte, zwłaszcza Nowy Testament, by lepiej poznać Chrystusa.
 7. Czytaj dobrą katolicka literaturę oraz prenumeruj rycerskie czasopisma  ("Rycerz Niepokalanej", "Rycerz Młodych", "Mały Rycerzyk Niepokalanej", "Miles").
 8. Zgłębiaj nauczanie papieskie: Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka oraz Katechizm Kościoła Katolickiego.
 9. By mieć duchowe wsparcie, dołącz się do grupy modlitewnej w swojej parafii lub do grupy rówieśniczej.

Zdobyć innych

 1. Propaguj oddanie się Niepokalanej: Zapraszaj do MI rodzinę, przyjaciół, współpracowników.
 2. Rozdawaj Cudowny Medalik.
 3. Propaguj Rycerstwo Niepokalanej u Stóp Krzyża.
 4. Upowszechniaj książeczkę "Oddanie się Niepokalanej
 5. Bierz udział w rycerskich spotkaniach.

Zdobyć świat

Działaj ONLINE! Św. Maksymilian pragnął użyć każdego nowoczesnego wynalazku, by "zdobyć cały świat dla Niepokalanej". Odwiedzaj stronę www.mi-polska.pl. Strona ta zawiera wiele pomocnych informacji w lepszym życiu oddaniem. Zostań "sieciowym ewangelizatorem", by zapraszać innych do odwiedzenia tej strony. Przyłącz się do akcji: "Zdobyć cały ch@t dla Niepokalanej!"