social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Wakacyjny konkurs fotograficzny pn. "Wakacje z Bogiem" 30 - 07 - 2019REGULAMIN KONKURSU


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 1. Organizatorem konkursu jest Grupa Młodzieżowa Bł. Karoliny z parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku wraz z Opiekunem Ks. Marcinem Minorczykiem. 
 2. Adres organizatora:
Parafia Miłosierdzia Bożego,
ul. Jana Pawła II 2,
32 – 800 Brzesko,
 
 1. Data rozpoczęcia konkursu: 29.06.2019 r.
 2. Termin nadsyłania prac: do 30.08.2019 r.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 
 1. Konkurs adresowany jest do młodzieży ze starszych klas szkoły podstawowej i ze szkoły średniej.  Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:
 2. W przypadku osoby niepełnoletniej udział w konkursie zgłasza opiekun prawny.
 3. Pracę konkursową należy przesłać na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pkt. 2.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (licencji) na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych prac. Organizator nie odsyła nadesłanych prac.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.
 6. Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, autor przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń i zwolni organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

III. ZASADY KONKURSU
 
 1. Udział w konkursie następuje przez przesłanie na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pkt. 2 pracy konkursowej na najpiękniejsze zdjęcie z WAKACJI Z BOGIEM 2019.
 2. Sposób nadsyłania prac: zdjęcie zapisane w pliku elektronicznym w formacie JPG, w wielkości nie większej niż 10 MB i nie mniejszej niż 1MB przesłane na konto mailowe redakcja@milosierdzie.brzesko.net.pl  z dopiskiem w tytule wiadomości „Konkurs fotograficzny WAKACJE Z BOGIEM 2019” lub dostarczone bezpośrednio do Organizatora na USB.
 3. Do zdjęcia muszą być dołączone następujące dane: imię i nazwisko autora pracy konkursowej, imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej), adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail, a także tytuł i  krótki opis zdjęcia (miejsce, data wykonania, osoby ze zdjęcia). 
 4. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie i zdobyć tylko jedną nagrodę.
 5. Prace konkursowe nadesłane oceniane będą przez Organizatora tj.: Grupę Młodzieżową Bł. Karoliny i ks. Opiekuna.
 6. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu oraz wyłonienia kolejno nagradzanych prac dokona powołane przez Organizatora jury. Posiedzenie jury zwołuje jego przewodniczący.
 7. Przy ocenianiu prac jury bierze pod uwagę zarówno oryginalność pomysłu, jak i estetykę fotografii. 

VI. NAGRODY
 
 
 1. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez ks. Opiekuna Grupy Młodzieżowej Bł. Karoliny. Organizator przyzna trzy nagrody: za I, II i III miejsce. 
 2. Lista laureatów konkursu oraz najpiękniejsze zdjęcia zostaną opublikowane na parafialnej stronie internetowej oraz w jesiennym numerze gazety parafialnej „milosierdzie.brzesko.net.pl”  w terminie ustalonym przez Organizatora.
 3. Nagrody zostaną przesłane na adres podany w zgłoszeniu lub będzie można odebrać je osobiście u Organizatora. 
 4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe. Nie jest możliwe otrzymanie równowartości nagrody w gotówce.

VII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 
 
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wiadomości e-mail, w której zamieszczone będą: zdjęcie konkursowe, dane osobowe: imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie, imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej), adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo ich brak powoduje wykluczenie z konkursu.
 2. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości na stronie internetowej parafii i w gazecie parafialnej.
   
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Spory odnoszące się do konkursu i z niego wynikające będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.
 3. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.
 4. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy organizatora.
 5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
 6. Organizator ustanawia konto korespondencyjne: redakcja@milosierdzie.brzesko.net.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.