social/twitter_normal.png social/youtube_normal.png

Pokuta (wg KKK)

Sakrament pokuty czyli pojednania jest to sakrament w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy po chrzcie popełnione i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.
 
  • Co jest owocem sakramentu pojednania?
Owocem sakramentu pojednania jest przebaczenie grzechów (1486).
 
  • Kiedy Jezus ustanowił sakrament pokuty?
Jezus ustanowił sakrament pokuty w wieczór niedzieli zmartwychwstania w słowach: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20,22-23), (1485).
 
  • Jakie elementy tworzą ten sakrament?
Sakrament pokuty składa się z trzech aktów osoby spowiadającej się (penitenta) i rozgrzeszenia udzielonego przez kapłana. Aktami penitenta są: żal za grzechy, wyznanie grzechów wobec kapłana oraz postanowienie poprawy i wypełnienia zadośćuczynienia (1491).
 
  • Co zawiera akt nawrócenia?
Akt nawrócenia zawiera żal za popełnione grzechy i mocne postanowienie, by nie grzeszyć więcej. Dotyczy więc przeszłości i przyszłości, a opiera się na ufności w miłosierdzie Boże (1490).
 
  • Co to jest „zadośćuczynienie" („pokuta")?
Spowiednik proponuje penitentowi wypełnienie pewnych aktów „zadośćuczynienia" („pokuty"), które mają na celu naprawienie szkód wyrządzonych przez grzech i przywrócenie postawy właściwej uczniowi Chrystusa (1494).
 
  •  Jakie są duchowe skutki odpuszczenia grzechów w sakramencie pokuty?
- pojednanie z Bogiem;
- pojednanie z Kościołem;
- darowanie kary wiecznej, będącej wynikiem grzechu ciężkiego;
- darowanie, przynajmniej częściowe, kary doczesnej za grzechy;
- pokój sumienia, pociecha duchowa;
- wzrost sił duchowych do chrześcijańskiej walki ze złem (1496).
 
  • Jakie są uprzywilejowane formy pokuty w życiu codziennym?
Uprzywilejowanymi formami pokuty są: post-wyrażający nawrócenie w stosunku do siebie samego; modlitwa - w stosunku do Boga; jałmużna - wobec bliźnich (1434).
 
  • Przez jakie gesty pojednania realizuje się nawrócenie w życiu codziennym?
Codzienne nawrócenie realizuje się przez gesty pojednania, przez troskę o biednych, wykonywanie i obronę sprawiedliwości i prawa, przyznanie się do winy wobec braci, braterskie upomnienie, rewizję życia, rachunek sumienia, kierownictwo duchowe, akceptację cierpienia, wytrwałość w prześladowaniach dla sprawiedliwości. Wziąć swój Krzyż na każdy dzień i iść za Jezusem jest najpewniejszą drogą pokuty (1435).
 
  • Jakie dni w roku liturgicznym związane są z większym wysiłkiem pokutnym?
Dni szczególnie naznaczone duchem pokuty to: czas Wielkiego Postu i piątki całego roku (1438).